Go to main content

Talousarvioesityksessä pienituloisten tukiin korotuksia, harmaan talouden torjuntaan lisäresursseja

Keskiviikkona eduskunta käsittelee budjetin lähetekeskustelussa opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 6,7 miljardin euron määrärahoja. Tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä kaikilla koulutusasteilla. Hallitusohjelman opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskevat säästöt sisältyvät pääosin vuosien 2013–15 kehykseen. Vuonna 2012 vähennetään jo vapaan sivistystyön, oppilaitosten rakentamishankkeiden ja korkeakoulujen määrärahoja sekä tutkimuksen myöntämisvaltuuksia. Myös museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuuksia vähennetään.

Määrärahalisäykset hallinnonalalla kohdennetaan hallitusohjelman mukaisesti erityisesti kasvua edistäviin ja syrjäytymistä estäviin toimenpiteisiin. Poikkihallinnollisen nuorten yhteiskuntatakuun valmistelu on aloitettu ja takuu toteutuu vuoden 2013 alusta lukien. Osana yhteiskuntatakuuta toteutetaan koulutustakuu: jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.


Oikeusministeriön hallinnonalalle hallitus esittää 856 miljoonan euron määrärahoja vuoden 2012 valtion talousarvioon. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan panostetaan hallitusohjelman mukaisesti. Talousrikosten käsittelyyn esitetään yhteensä 4,6 miljoonan euron määrärahaa tuomioistuimille, syyttäjille ja ulosottolaitokselle. Muuten niukkenevien määrärahojen puitteissa tämä tekee mahdolliseksi kohdentaa näillä sektoreilla talousrikosasioiden käsittelyyn yhteensä noin 40 virkamiestä.

 

Hovi- ja hallinto-oikeuksia sekä niiden toimialueita uudistetaan jatkona käräjäoikeusverkoston uudistamiselle. Kokeilua lapsen huoltoriitojen sovittelusta asiantuntijan avustuksella jatketaan neljässä käräjäoikeudessa. Tavoitteena on laajentaa asiantuntija-avustajan käyttöä käräjäoikeuksissa.

Rangaistusten täytäntöönpanossa pyritään siirtämään painopistettä suljetuista laitoksista avolaitosten suuntaan.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 12,1 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2012 osana hallituksen esitystä eduskunnalle. Se on 0,6 miljardia euroa enemmän kuin tänä vuonna. Tämä lisäys tarvitaan hallitusohjelman mukaisiin uudistuksiin sekä etuusmenojen kasvuun.

 

Työttömän peruspäivärahaa, työmarkkinatukea, asumistuen tulorajoja sekä toimeentulotuen perusosaa ja yksinhuoltajien toimeentulotukea esitetään korotettaviksi. Nämä korotukset tuovat valtiolle lisäkustannuksia noin 271 miljoonaa euroa vuonna 2012. Harmaan talouden torjuntaan varataan 1,5 miljoonaa euroa työsuojelun aluehallintoviranomaiselle.

 

Työttömyysajan toimeentuloa parannettaisiin korottamalla peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea 100 eurolla kuukaudessa ensi vuoden alusta. Toimeentulotuen perusosaa korotettaisiin 6 prosentilla ensi vuoden alusta. Yksin asuvan henkilön toimeentulotuen perusosan korotus olisi 25,15 euroa kuukaudessa, jolloin perusosa on 444,26 euroa kuukaudessa. Uudistuksen arvioidaan lisäävän valtion menoja 39 miljoonalla eurolla vuonna 2012, jos perustoimeentulotukea saa 240 000 kotitaloutta.

 

Yksinhuoltajien toimeentulotuen perusosaa korotettaisiin 10 prosenttia, mikä lisäisi valtion menoja 5 miljoonaa euroa. Toimeentulotukea saavia yksinhuoltajaperheitä arvioidaan olevan ensi vuonna noin 28 000. Peruspäivärahan ja asumistuen muutokset säästävät vastaavasti toimeentulotukimenoja arviolta 22 miljoonaa euroa vuonna 2012.

 

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan määrärahat ovat yhteensä 2 704 miljoonaa euroa. Vähennystä on 128 miljoonaa euroa vuoden 2011 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Hallinnonalan vastaavat valtion tulot ovat 894 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 3 miljoonaa euroa. EU-tulojen osuus on 859 miljoonaa euroa.
 
Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan määrärahat ovat yhteensä 2 704 miljoonaa euroa. Vähennystä on 128 miljoonaa euroa (4,5 %) vuoden 2011 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Hallinnonalan vastaavat valtion tulot ovat 894 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 3 miljoonaa euroa. EU-tulojen osuus on 859 miljoonaa euroa.
 
Pääluokan määrärahoissa on hallitusohjelman perusteella otettu säästöinä huomioon 88,1 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaiset "vihreän talouden" lisäykset ovat 1,6 miljoonaa euroa, mikä kohdennetaan luomualan ja lähiruuan kehittämisohjelmiin.
 
Maatalouden osuus määrärahoista on 2 063,9 miljoonaa euroa (76 %). Vähennystä edellisvuoteen on 90,2 miljoonaa euroa. Määrärahojen väheneminen johtuu siitä, että Maatilatalouden kehittämisrahastoon ei esitetä siirtoa talousarviosta, luopumistukiin osoitetaan noin 28,5 miljoonaa euroa vähemmän varoja. Maatalouden kansallinen tuki, maatalouden ympäristötuki ja maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki vähenevät yhteensä 27,5 miljoonalla eurolla. Edellä mainituista vähennyksistä 45,5 miljoonaa euroa on hallitusohjelmasta johtuvia säästöjä.
 

Metsätalouden osuus määrärahoista on 175,6 miljoonaa euroa (6 %). Vähennystä on 24,1 miljoonaa euroa. Tavoitteena on hyödyntää paremmin hakkuumahdollisuuksia lisäämällä kotimaisen aines- ja energiapuun käyttöä, turvata metsien puuntuotannon kestävyys ja metsätalouden kannattavuus sekä turvata metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Maaseudun kehittämisen osuus on 163,9 miljoonaa euroa (6 %). Määrärahat vähenevät miljoonalla eurolla.
 
Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun kohdistetaan 52,7 miljoonaa euroa (2 %). Lisäystä on 0,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden sekä ympäristön suojeleminen, kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentäminen sekä eläinten hyvinvoinnin korkean tason ylläpitäminen ja parantaminen. Hallitusohjelman mukaisena menosäästönä vähennetään kasvintuhoajien torjuntamenoista 0,5 miljoonaa euroa.
11.10.2011 Share
 
Events
March 2015 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
9            
1
10
2
3
4
5
6
7
8
11
9
10
11
12
13
14
15
12
16
17
18
19
20
21
22
13
23
24
25
26
27
28
29
14
30
31
         
Guided tours

Guided tours of the Parliament will begin again autumn 2017 after the renovation is finished.

Parliamentary services
Useful links