Go to main content
Vaikeavammaisen henkilön oikeus henkilökohtaiseen apuun lakisääteiseksi

Vammaispalvelulakiin on tulossa säännökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä henkilökohtaisesta avusta, joka olisi kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi asiaa koskevan mietinnön 28. marraskuuta (StVM 32/2008).

Lakiehdotus on osa laajempaa uudistushanketta, jossa vaiheittain yhdistetään vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Henkilökohtaiseen apuun olisi oikeutettu vaikeavammainen henkilö, joka tarvitsee välttämätöntä ja toistuvaa apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää uudistusta huomattavana edistysaskeleena vammaisten palvelujen kehittämisessä. Valiokunta korostaa, että jatkossa tulee kiinnittää huomiota erityisesti lakiehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien, esimerkiksi laitoshoidossa olevien vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen.

Oikeus henkilökohtaiseen apuun rajautuu vain välttämättömään avun tarpeeseen. Tavoitteena on turvata välttämätön apu sekä niille vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti toisen henkilön apua eri toiminnoissa, että niille, joiden avuntarve on toistuvaa mutta määrällisesti vähäisempää. Lakiehdotus lähtee siitä, että alle 10 viikkotunnin apukin voidaan järjestää. Valiokunta pitää ehdotusta hyvänä, koska nimenomaan vähäisessä määrin apua tarvitsevien ryhmässä on tällä hetkellä tyydyttämätöntä palveluntarvetta.

Avun piiriin vaikeavammainen henkilö pääsee riippumatta siitä missä iässä avun tarpeen synnyttävä vammautuminen tai sairastuminen tapahtuu. Valiokunta toteaa, että yksittäistapauksissa saattaa syntyä rajanveto- ja tulkintaongelmia sen suhteen, onko kyse ikääntymiseen liittyvästä sairaudesta tai toimintarajoitteista johtuva avuntarve. Valiokunta korostaa kuitenkin, ettei uudella palvelulla ole tarkoitus korvata vanhusten kotipalveluita tai hoitoa ja hoivaa.

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua korvaamalla vaikeavammaiselle henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset, antamalla palvelusetelin avustajapalveluiden hankkimista varten tai hankkimalla avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä sektorilta. Kunta voi myös tuottaa tarvittavat avustajapalvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Valiokunta pitää hyvänä, että lakiehdotus mahdollistaa erilaisten vaihtoehtoisten toteuttamistapojen käytön henkilökohtaisen avun järjestämisessä

Ehdotuksen mukaan kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää palveluasumista eikä henkilökohtaista apua niille hyvin vaikea- ja monivammaisille henkilöille, joiden vaikean vamman tai sairauden takia tarvittavaa riittävää huolenpitoa ei ole mahdollista turvata avohuollon toimenpitein vaan joiden kohdalla tarvitaan pääasiassa sairaanhoidon osaamista tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti. Säännös pitää sisällään myös ne tilanteet, joissa henkilö jo on palvelu- ja hoidontarpeensa kannalta perustellusti laitoshoidossa. Valiokunta korostaa, että vaikka laitoshoidossa olevat vaikeavammaiset eivät saa oikeutta henkilökohtaiseen apuun, tulee myös heille mahdollistaa sosiaalisten suhteiden ylläpito ja yhteiskunnallinen osallisuus.

Valiokunta huomauttaa myös, että tulevina vuosina avohuollon piiriin siirtyy enenevästi myös vaikeammin vammaisia henkilöitä, kun valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kehitysvammaisten laitoshoitoa puretaan. Tästä syystä tarve henkilökohtaiseen apuun lähivuosina todennäköisesti kasvaa. Valiokunta toteaa, että avohuollon lisääntyminen voi aiheuttaa tarpeen arvioida uudelleen nyt hyväksyttävien avun saajien rajausten asianmukaisuutta.

Mietintöön sisältyy 2 vastalausetta.

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula, puh. (09) 4321
Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, puh. (09) 432 2067
Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, puh.(09) 432 2051

28.11.2008 Share
Guided tours

Guided tours of the Parliament will begin again autumn 2017 after the renovation is finished.

Parliamentary services
Useful links