Go to main content

valiokunta-liv01Liikenne- ja viestintävaliokunta haluaa ajorikkeille virhepistejärjestelmän

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta patistaa hallitusta toteuttamaan eduskunnan tahdon siitä, että Suomeen pitäisi luoda eurooppalaisen mallin mukainen liikennerikkomusten virhepistejärjestelmä. Valiokunnan mietinnöstä keskustellaan täysistunnossa tänään.

Vaatimus sisältyy valiokunnan ajokorttilakia koskevaan mietintöön (LiVM 23/2010). Valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa, jossa hallitukselta edellytetään pisteytykseen pohjautuvan ajokorttiseuraamusjärjestelmän toteuttamista. Valiokunta pitää erittäin valitettavana, että uuteen ajokorttilakiin ei ole otettu mukaan niin sanottua virhepistejärjestelmää. Nykyiseen järjestelmään pohjautuva ehdotettu ajokieltojärjestelmä ei valiokunnan arvion mukaan riitä täyttämään eduskunnan vuonna 2004 esittämää vaatimusta yhtenäisemmästä ja helpommin miellettävästä ajokieltojärjestelmästä. Useissa Euroopan maissa on käytössä järjestelmä, jossa liikennerikkomukset kerryttävät kuljettajan virhepistetiliä ja kun se täyttyy, rangaistuksena on ajokielto.

Valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen, ettei hallitus ole myöskään ryhtynyt toimiin riittävän monipuolisen ja luotettavan ajokyvyn arviointijärjestelmän luomiseksi vaikka eduskunta on sitä edellyttänyt. Valiokunta pitää edelleen välttämättömänä, että hallitus kehittää ajoterveydentilan valvontaa, liikennelääketieteen tutkimusta ja opetusta sekä ammattikuljettajien ja kuljetusalan yrittäjien työterveyshuoltoa eduskunnan vuoden 2009 lausuman mukaisesti.

Muutoin valiokunta pitää uutta ajokorttilakia tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Hallituksen esitykseen (HE 212/2010) on kuitenkin valiokunnassa tehty eräitä muutoksia, joista nuorten kuljettajien kannalta olennaisin on se, että ensimmäisen ajokortin saa edelleen kahdeksi vuodeksi. Hallitus esitti, että kuljettajatutkinnon kakkosvaihe olisi pitänyt suorittaa vuoden sisällä ajokortin saamisesta. Valiokunta katsoi, että vaatimus voi olla nuorelle hyvin hankala esimerkiksi opintojen aloittamisen tai varusmiespalveluksen takia.

Valiokunta korostaa, että ammatikseen taksia ajavien kohdalla ajokiellon perusteena olevien toistuvien tekojen kertyminen voi olla tahatonta ja että toimeentulon estävä ajoluvan menetys on tähän nähden hyvin vakava seuraamus. Hallitus esitti, että ajolupaseuraamus olisi lähtökohtaisesti pidempi kuin ajokieltoaika. Valiokunta ei pitänyt tätä hyväksyttävänä vaan ehdottaa, että ajolupaseuraamusta harkittaessa lähtökohtana on oltava ajokiellon mittainen ajoluvan peruutus.

Valiokunta täsmensi myös liikennetraktoreita koskevia pykäliä siten, että liikennetraktoreita käytettäisiin kaupallisessa kuljetustoiminnassa mahdollisimman tasapuolisessa kilpailutilanteessa muun kuljetuskaluston, esimerkiksi kuorma-autojen kanssa. Maa- ja metsätalouskäytön ulkopuolisessa kaupallisessa kuljetustoiminnassa tulee valiokunnan kannan mukaan yhtälailla soveltaa voimassa olevia ammattipätevyysvaatimuksia. Valiokunta ei myöskään pidä tarpeellisena jaotella uuden AM-luokan ajokorttia sen mukaan, onko käsittelykoe suoritettu automaatti- vai manuaalivaihteilla varustetulla mopolla. Lisäksi valiokunta ehdottaa muutoksia muun muassa opetuslupaa koskeviin säännöksiin.

Vanhemmille kuljettajille uusi laki tarkoittaa useampia käyntejä poliisilaitoksella ja valokuvassa, sillä ajokorttien voimassaoloaika lyhenee. Henkilöautojen, moottoripyörien ja mopojen sekä traktorien ajokortit ovat tulevaisuudessa voimassa 15 vuotta kerrallaan eikä ajokortin valokuva saa olla viittätoista vuotta vanhempi. Kuorma-autojen ja linja-autojen ajokortit ovat voimassa 5 vuotta.

Uusi ajokorttilaki tulee voimaan vaiheittain. Muun muassa uutta mopokorttia koskevat määräykset tulevat voimaan ensi kesänä, mutta esimerkiksi ajokorttien voimassaoloa koskevat kohdat vasta vuonna 2013.

Lisätiedot:
Valiokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen 09 432 3051, 050 511 3051
Valiokuntaneuvos Kaj Laine 09 432 3302, 050 594 2424
11.1.2011